Mg-13

Klauzula informacyjna

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: RODO], informujemy, iż przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa/Państwa dziecka danych osobowych przez Fundację Marcina Gortata MG13.

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Marcina Gortata MG13 z siedzibą w Łodzi, Aleja Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 5A, 91-859 Łódź, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000340170, NIP: 725-201-24-43, REGON: 1007661602.
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych: imię i nazwisko dziecka oraz rodzica, adres zamieszkania dziecka oraz rodzica, adres email rodzica, data urodzenia dziecka, nr telefonu rodzica.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji i uczestnictwa dziecka w imprezie „Marcin Gortat Camp 2024” organizowanej przez Fundację Marcina Gortata MG13 w 2024 r.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane:

- na podstawie udzielonej zgody, w celu rekrutacji i uczestnictwa dziecka w imprezie „Marcin Gortat Camp 2024”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

- w celu wykonania umowy o uczestnictwo dziecka w imprezie „Marcin Gortat Camp 2024”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

- w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

- w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – w przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora.

 1. Podanie danych osobowych jest wymagane w celu rekrutacji i uczestnictwa dziecka w imprezie „Marcin Gortat Camp 2024” organizowanej przez Fundację Marcina Gortata MG13 w 2024 r. Od zgody na przetwarzanie danych osobowych uzależnione jest wzięcie udziału dziecka w rekrutacji i uczestnictwo w imprezie „Marcin Gortat Camp 2024”. Przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i uczestnictwa dziecka w imprezie „Marcin Gortat Camp 2024”. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Fundację Marcina Gortata MG13 jest brak możliwości wzięcia udziału dziecka w rekrutacji, a następnie uczestnictwa w imprezie „Marcin Gortat Camp 2024”.
 2. W związku z przetwarzaniem danych, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom:

- podmiotom upoważnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

- podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),

- operatorom pocztowym i kurierom,

- bankom,

- sponsorom,

- służbom ratowniczym (pogotowie, policja, straż pożarna),

- służbom porządkowym (ochrona),

- Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Powiatowym i Wojewódzkim Stacjom Sanitarno-Epidemiologicznym,

- podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji Marcina Gortata MG13 usługi niezbędne do przygotowania imprezy „Marcin Gortat Camp 2024”. Do grupy powyższych podmiotów zalicza się: biuro rachunkowe (księgowe), kancelaria prawna (kancelaria adwokacka), firmy świadczące usługi informatyczne, w tym obsługujące serwery, z których korzysta Fundacja.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 4 lat liczonych od dnia ich pozyskania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody - do momentu jej odwołania. Dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 2. Przysługuje Państwu prawo:
 3. a) dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 ust. 1 RODO),
 4. b) otrzymania kopii swoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu (na podstawie art. 15 ust. 3 RODO),
 5. c) sprostowania (poprawiania) lub uaktualnienia swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO),
 6. d) usunięcia swoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (na podstawie art. 17 RODO),
 7. e) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO),
 8. f) przenoszenia swoich danych osobowych do innego Administratora (na podstawie art. 20 RODO),
 9. g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO),
 10. h) wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy (na podstawie art. 13 ust. 2 lit. d RODO). Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Z praw wskazanych w ust. 8 powyżej można skorzystać drogą listowną, pisząc na adres wskazany w pkt 1 lub mailową, pisząc na adres grzegorz.jozwiak@mg13.com.pl.
 12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani do organizacji międzynarodowych.
 13. Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 14. Możliwość skorzystania z określonych w RODO praw zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych.
 15. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed wycofaniem zgody. Zgoda może zostać wycofana drogą pisemną lub elektroniczną.
 16. Administrator może odmówić realizacji przysługujących praw w sytuacji, w której przetwarzanie danych dopuszczalne jest przez obowiązujące prawo.
 17. W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o swój usprawiedliwiony interes nie będzie ich dłużej przetwarzać do wskazanych celów, jeżeli zostanie wniesiony sprzeciw wobec takiego przetwarzania
 18. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

Link Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.